Samenvatting beroepscompetentieprofiel verzorgende in de VVT branche

Het doel van verplegen is het bevorderen van gezondheid, herstel, groei en ontwikkeling, en het voorkomen van ziekte, aandoening of beperking. Wanneer mensen ziek of gehandicapt worden is daarnaast het doel van verplegen lijden en pijn te minimaliseren en mensen in staat te stellen hun ziekte, handicap, de behandeling en de gevolgen daarvan te begrijpen en daarmee om te gaan.

Wanneer de dood nabij is, is het doel van verplegen het handhaven van de best mogelijke kwaliteit van leven tot aan het eind. (V&VN, concept beroepsprofiel verpleegkundige versie 0.4 2011). De mbo-verpleegkundige gaat uit van het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en zijn omgeving, en is aanvullend op, en verbindend met de zorg die de mantelzorg en het sociale netwerk aan de cliënt verleend. Het is belangrijk om ook de mantelzorger te ondersteunen. Mantelzorgers kunnen in de zorg voor hun naaste meerdere rollen innemen: mede zorgverlener (collega), expert, als naaste en als cliënt. Door oog te hebben voor deze verschillende rollen van mantelzorgers en de behoeften die daarmee samenhangen, ontstaat een goede samenwerking tussen mantelzorgers en mbo-verpleegkundigen.

Kerntaken van de mbo-verpleegkundige in de VVT- branche

Binnen taakgebied de verpleegkundige zorg

 • Behoefte van de cliënt en mantelzorg in kaart brengen op gebied van gezondheid en welbevinden
 • Ondersteunen van de cliënt bij zijn persoonlijke basiszorg
 • Verpleegtechnisch handelen
 • Begeleiden van de cliënt op psychosociaal gebied en zingeving
 • Ondersteunen van de cliënt bij participatie
 • Ondersteunen van de cliënt en mantelzorg bij het voeren van de regie over het eigen leven
 • Ondersteunen van de cliënt bij complexe palliatieve zorg
 • Preventie toepassen door het geven van voorlichting, advies en instructie

Binnen taakgebied de organisatie

 • Organiseren van zorg en bijdragen aan ketenzorg
 • Coachen van verzorgenden en helpenden
 • Bijdragen aan de organisatie en het beheer van de werkeenheid

Binnen taakgebied de professionalisering van het beroep

 • Bijdragen aan bevorderen van kwaliteit van zorg
 • Ontwikkelen en professionaliseren van het beroep van verpleegkundige

Kernopgaven van de mbo-verpleegkundigen

Binnen taakgebied de verpleegkundige zorg

 • Balanceren tussen betrokkenheid en distantie
 • Balanceren tussen optimale gezondheid en kwaliteit van leven van de cliënt
 • Vasthouden aan afspraken in het zorgleefplan versus flexibel omgaan met de veranderende behoefte van de cliënt
 • Stimuleren van zelfmanagement versus overnemen van taken en verantwoordelijkheden
 • Zelfregie en eigen inkleuring van een individuele cliënt versus belang van de groep

Binnen taakgebied de organisatie

 • Belangen van de cliënt en de betrokkenen versus beleid en mogelijkheden van de organisatie
 • Grenzen eigen werkgebied versus andere disciplines

Binnen taakgebied de professionalisering van het beroep

 • Cliëntgebonden taken uitvoeren versus tijd voor eigen ontwikkeling.

Overzicht competenties mbo-verpleegkundige in de branche VVT

 • Beslissen en activiteiten initiëren
 • Begeleiden
 • Aandacht en begrip tonen
 • Samenwerken en overleggen
 • Ethisch en integer handelen
 • Formuleren en rapporteren
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Materialen en middelen inzetten
 • Leren
 • Plannen en organiseren
 • Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Met druk en tegenslag omgaan.
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Analyseren
 • Onderzoeken
 • Kwaliteit leveren
 • Omgaan met veranderingen en aanpassen
 • ondernemend en commercieel handelen
 • Creëren en innoveren
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Bedrijfsmatig handelen.

Per augustus 2015

 • Bemiddelen
 • Relatie bouwen
 • Netwerken
 • Wetgeving.