Missie/visie cliënt centraal

28-11-2016, 12:23

Tijdens de bijeenkomsten “cliënt centraal” van 9 juni en 11 oktober hebben we gesproken over de vernieuwde missie en visie van Solis, en zijn we samen enthousiast aan het werk geweest invulling te geven aan het belangrijkste punt: de cliënt centraal stellen. Samen met het MT hebben we een heldere lijn gezocht die handvatten geeft om mee verder te kunnen. Om zo te kunnen bouwen aan een organisatie waar we met recht trots op kunnen zijn! De vernieuwde missie/visie van Solis willen we graag met jullie delen, en gezamenlijk verdere invulling geven aan ons belangrijkste punt, namelijk hoe wij de cliënt écht centraal kunnen stellen.

Na de bijeenkomsten zijn collega’s al veelvuldig aan het werk gegaan en zien we hele mooie dingen ontstaan. We willen jullie bij deze graag uitnodigen om jullie ideeën aan te dragen zodat wij successen organisatie-breed via intranet kunnen delen.

Missie/visie

Solis is als zorgverlener al 750 jaar diep geworteld in de stad Deventer en omgeving.

Wij geloven dat elk individu heel goed in staat is om samen met zijn/haar omgeving zijn/haar eigen leven vorm te geven. Wij ondersteunen alle kwetsbare ouderen in de samenleving om zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te behouden.

Loyaliteit en vertrouwen staan hoog in ons vaandel, en wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij zijn continuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid voor ons voorwaarde, voor onze organisatie én onze maatschappij als geheel.

Mens en Solis

Voor ouderen wordt het vermogen om hun eigen leven zo lang mogelijk zelf vorm te geven steeds belangrijker. Familieleden, mantelzorgers, buurt en vrijwilligers staan gezamenlijk rondom de mens, hun zelfstandigheid zoveel mogelijk ondersteunend. Professionele hulp kan ingeschakeld worden op het moment dat dit vermogen minder wordt. Solis is een van die professionals.

Succesbepalende factoren

  • Klantgericht: De cliënt staat centraal.
  • Innovatief: Wij zijn vernieuwend en treden graag buiten de gebaande paden.
  • Verbinden: Wij delen actief kennis en kunde.
  • Veerkrachtig: Wij bewegen mee met de maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Doelgericht: Wij hebben een duidelijk doel voor ogen.

Strategie

Het zelforganiserend vermogen van elke cliënt is leidend. Rondom de cliënt biedt Solis maatwerk-arrangementen. In eerste instantie zorgketens rondom thuis en eventueel niet thuis als dat beter aansluit bij de zorgbehoefte. Van kort of langdurende revalidatie, huishoudelijke hulp en thuiszorg, tot beschutte woonomgeving of een veilige afgesloten omgeving tot het Hospice.

Speerpunten

  • Eén voordeur: we zijn bereikbaar via een eenduidige en herkenbare voordeur. Vanaf deze voordeur weten cliënten precies wat ze van ons wel en niet mogen en kunnen verwachten.
  • Vrijwilligers: via vrijwilligers wordt de cliënt en zijn directe mantelzorg ondersteund en ontlast.
  • Samenwerking op het gebied van zorgverlening: we zoeken samenwerking met andere partijen op basis van de vraag van de cliënt.
  • Wijk: de beschutte woonvormen zijn de spil in de wijk. Solis werkt samen met andere organisaties of burgerinitiatieven om o.a. de maaltijdvoorziening voor de cliënten met de laagste inkomens betaalbaar te houden.
  • Netwerkpartner: samenwerking intern en extern binnen de ketenzorg op het gebied van kennisdeling.