Nieuwe ontwikkelingen vanuit de werkgroep Verzuim

15-6-2017, 18:17

Beste collega’s,

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Verzuim niet stilgezeten. Graag informeren wij jullie kort over de ontwikkelingen.

Het verzuimpercentage is gedaald van 9.8% in januari ’17 naar 7.8% in mei ’17. Dat is een mooi resultaat, maar ook is helder dat we er nog niet zijn. Het langdurige verzuim binnen onze organisatie is het hoogst. Dit betreft complex verzuim; vaak zijn onze collega’s uitgevallen met complexe medische ziektebeelden. We doen er samen alles aan om dit proces zo goed mogelijk samen te laten verlopen. Waar mogelijk worden medewerkers hersteld gemeld of zijn we op zoek naar andere beter passende werkzaamheden binnen onze organisatie zelf óf buiten onze organisatie.

Er zijn 2 belangrijke beleidsstukken geüpdatet. Het verzuimprotocol en het re-integratieprotocol zijn vastgesteld door het MT. De reacties hierop waren zeer positief; het is vereenvoudigd en verkort en voldoet daarmee aan de wensen van de organisatie. Na instemming van de OR volgt er meer informatie.

Er heeft de afgelopen maanden een selectie plaatsgevonden van verzuimsystemen. Er is 1 pakket geselecteerd. Een advies is verstuurd aan het MT. Het MT zal hierover op korte termijn een besluit nemen. Een verzuimsysteem moet erop gericht zijn om alle acties die moeten plaatsvinden ten tijde van verzuim te digitaliseren, rapportages/managementinformatie te genereren. Dit alles om leidinggevenden te ondersteunen in hun taken om te kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen. En dat zijn er nogal wat, denk alleen al aan Privacy en de Wet Verbetering Poortwachter. Wist je bijvoorbeeld dat je nooit schriftelijk of digitaal medische gegevens mag vastleggen in een verzuimdossier? Alleen mogelijkheden en/of beperkingen mogen worden vastgelegd. Erover praten kan en mag natuurlijk wel.

Op 23 mei 2017 heeft er met 15 ergocoaches en enkele MT-leden: Franc Schafrat, Laura van Sluijs, Evelien Bussink en REA: Maike van Beest en Marijke Jurriens en de bedrijfsarts: Jan de Graaf een bijeenkomst plaatsgevonden. Hierover volgt op korte termijn een verslag met daarbij een plan om de concrete acties die zijn voortgekomen uit de bijeenkomst te gaan oppakken/uitvoeren. Er zijn nog heel veel verbeteringen mogelijk is duidelijk geworden.