Huidige ontwikkelingen binnen Solis

6-1-2016, 14:20

De ouderenzorg is vanaf 1 januari 2015 ingrijpend veranderd. Veel is nog onduidelijk, maar wat vaststaat is dat we op een andere manier naar zorg moeten gaan kijken. We gaan meer doen met minder geld. En dat is soms lastig. Er ontstaan knelpunten waar op een creatieve manier mee omgegaan moet worden.

Als collega’s daar samen over nadenken, ontstaan er hele nieuwe initiatieven. Je kunt heel veel van bovenaf proberen te bedenken, maar uiteindelijk zijn de mensen die dagelijks met bepaalde dingen bezig zijn, ook degenen die in staat zijn om anders te kijken en te doen. Vaak is het goed om even een stap terug te nemen en dingen opnieuw te bekijken. Als we elkaar die ruimte bieden en nemen, ontstaan creatieve oplossingen en vernieuwingen.

 

Huidige situatie

We hebben sinds 2014 telkens uitgelegd hoe de zorg verandert, en wat de overheid beoogt. En dat dit flinke tariefskortingen en verminderde instroom van cliënten met zich meebrengt.

De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het zoeken naar plekken waar efficiencyslagen gemaakt kunnen worden. In 2014 hebben we aangekondigd op 3 fronten te moeten bezuinigen: ten eerste binnen directie, management, staf en overhead en materiele kosten, ten tweede in de maaltijdvoorziening en op het gebied van gastvrijheidszorg, en ten derde binnen de zorg.

 

Deel 1 hebben we begin 2015 afgerond. Desalniettemin blijven we binnen het bestuur en het MT kritisch kijken naar alles wat we doen. Ondanks de maatregelen die we genomen hebben zijn de kosten van de organisatie nog niet voldoende in lijn met dat wat nodig is voor een gezonde financiële toekomst. Het bestuur heeft daarom besloten dat de noodzaak van de afdeling Marcom opgeheven zal worden. De betrokken medewerkers zijn hier persoonlijk over geïnformeerd.

 

Met betrekking tot de maaltijdvoorziening, deel 2, hebben we jullie onlangs op de hoogte gesteld van de sluiting van de centrale keuken en de samenwerking met een externe partij. Gastvrijheidszorg, zoals die tot op heden onder de werktitel “pleinen van Solis” viel, zullen we gaan versimpelen, en daar waar mogelijk alvast een aantal zaken pragmatisch uitvoeren. Eén daarvan wordt verder uitgelegd onder het kopje “scheiden wonen en zorg”. Verder kijken we naar het sluiten van de huidige personeelskantines en op welke wijze we efficiënter kunnen omgaan met facilitair beheer en gastvrijheidszorg. Daar waar dit consequenties met zich meebrengt voor medewerkers binnen gastvrijheidszorg en facilitair zijn zij hier eerst en persoonlijk van op de hoogte gesteld.

 

Deel 3, het ingrijpen in de formatie van het zorgpersoneel, hopen we zo lang mogelijk uit te kunnen stellen. Wel is het zo dat het beeld dat wij eerder geschetst hebben met betrekking tot de niveaus 1 en 2 urgenter wordt. De instroom van mensen met een hogere zorgvraag neemt toe en medische behandeling en inzet van personeel moet een andere invulling gaan krijgen. De noodzaak om hoogopgeleide zorgmedewerkers in te zetten neemt toe.

 

Flexibilisering revalidatie

Er zal een flinke verschuiving plaatsvinden in het medische en paramedische traject. De verkorting van de ligduur op revalidatie maakt dat er een reductie in het vaste aantal bedden gerealiseerd kan worden. De vaste personeelsbezetting zal voor een deel flexibel inzetbaar moeten worden om een zekere fluctuatie in bedbezetting op te kunnen vangen. De ene week zijn er nu eenmaal meer cliënten dan de andere en dat laat zich lastig voorspellen. Dit zullen we op kunnen vangen door middel van natuurlijk verloop, het verplaatsen van personeel en het aantrekken van flexwerkers.

 

Versterken verpleegafdelingen

De formatie van onze specialist ouderengeneeskunde ligt ruim boven de landelijke normering. Samen met hen is afgesproken dit jaar toe te werken naar een passende inzet. Voorwaarde is wel dat er op de verpleegafdelingen een hoger deskundigheidsniveau is, zodat daar de triage al kan plaatsvinden alvorens een specialist ouderengeneeskunde in te schakelen. Hoog opgeleide verpleegkundigen vanuit revalidatie kunnen daardoor goed ingezet worden. Hiermee krijgen zij ook meer ruimte om te doen waar ze goed in zijn en versterken we gelijktijdig de verpleegafdelingen.

 

Scheiden wonen en zorg

Al geruime tijd zijn we in overleg met Woonzorg Nederland over hoe wij samen invulling willen geven aan woonzorgcomplex de Bloemendal. Op dit moment beogen we een ander huurcontract met Woonzorg Nederland, waarbij het beheer terug gaat naar Woonzorg Nederland en wij de zorg bieden die voor bewoners nodig is. Daarnaast zullen er op zeer korte termijn – bij voorkeur samen met Woonzorg Nederland - voor de bewoners servicepakketten ontwikkeld gaan worden. Hierdoor kunnen wij de zorg voor onze cliënten op de Bloemendal op een gewenst niveau houden, en dat waar men binnen de ZZP-indicatie recht op heeft in stand houden.

Binnen locatie St Jurrien, waar bewoners al zelfstandig wonen, zal het scheiden van wonen en zorg verder doorgevoerd worden.

 

Kortom

We gaan van hangmat naar vangnet. Daar waar iemand écht niet meer voor zichzelf kan zorgen of zelfstandig kan blijven wonen gaan wij zorgen “met de handen op de rug”. Jarenlang zijn wij gewend geweest alles uit handen te nemen, in plaats van mensen hun eigen regie en zelfstandigheid te laten behouden. Bij mensen die slechter ter been waren keken we naar wat ze niét meer konden, in plaats van wat ze wél nog konden. Dat willen we anders met elkaar.  

 

Het tempo waarop de overheid deze maatregelen doorvoert is niet eenvoudig. Een lastige periode, waar we met z’n allen doorheen moeten. Maar het geeft ons ook een impuls om dingen anders te doen. Soms is het goed om afscheid te nemen van het oude, om opnieuw en met een frisse blik om ons heen te kijken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Ruimte maken voor vernieuwing. Als we de handen ineen slaan kunnen we hier nog heel veel in doen. Alle initiatieven en projecten zullen we met elkaar delen om zo met elkaar en van elkaar te leren.

 

Laat onze focus voor in 2016 zijn om anders te kijken naar zowel onze cliënten als onze zorg, zodat het beter gaat worden voor de ouderen zelf.