Hoe geven wij invulling aan een nieuw zorglandschap?

25-3-2016, 15:58

Waar staan we nu?

We hebben sinds 2014 telkens uitgelegd hoe de zorg verandert, en waar de overheid met de sector naar toe wil. Dat dat niet zonder slag of stoot gaat hebben we inmiddels allemaal aan den lijve ondervonden.

De afgelopen periode is er veel gebeurd binnen de organisatie wat behoorlijk wat onrust tot gevolg had. Na de aankondiging in 2014 dat we moeten gaan bezuinigen en herorganiseren hebben we flinke wijzigingen doorgevoerd. Sommige heel ingrijpend – we hebben collega’s moeten laten gaan, en sommige door op een andere manier te gaan denken en werken. Tot begin dit jaar hebben we fors bezuinigd binnen directie, management, staf en overhead en materiele kosten, veranderingen aangebracht in de maaltijdvoorziening en op het gebied van gastvrijheidszorg, en hebben we binnen de zorg goed gekeken naar de personele mix op de afdelingen en de flexibelere inzet van medewerkers.

Gastvrijheidszorg

Gastvrijheidszorg, zoals die tot op heden onder de werktitel “pleinen van Solis” viel, zullen we gaan versimpelen. Hoe dat er verder uit gaat zien zijn we in kaart aan het brengen. Wel hebben we de huidige personeelskantines gesloten en zijn bezig met hoe we efficiënter kunnen omgaan met facilitair beheer en gastvrijheidszorg. Daarnaast gaan de recepties van zowel St Jurrien als de Bloemendal dicht, een logisch gevolg op het scheiden van wonen en zorg.

Zorgmedewerkers

We zijn blij om te kunnen melden dat het ingrijpen in de formatie van het zorgpersoneel in de loop van de afgelopen maanden in een wat ander daglicht is komen te staan. De aangekondigde afbouw van niveau 1 en 2 zorgmedewerkers zal daardoor geleidelijker opgevangen kunnen worden.

We vinden het ontzettend belangrijk dat onze verpleegkundigen ook meer ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn en versterken we met hun inzet gelijktijdig de verpleegafdelingen. En daar blijven we – zij het in afgeslankte vorm - onze niveau 1 en 2 medewerkers voor nodig hebben.

Scheiden wonen en zorg

Het beheer van de aanleunwoningen en de serviceflats van de Bloemendal gaan per 1 april terug naar Woonzorg Nederland. Solis blijft de zorg bieden die voor bewoners nodig is. Woonzorg Nederland heeft op dit moment een preferentiebeleid voor verhuur aan zorgbehoevenden, waarbij Solis de voorkeursleverancier is. Samen met Woonzorg Nederland zijn we voor de bewoners servicepakketten aan het ontwikkelen.

Kortom

We zijn er nog niet, maar we zijn wel een heel eind op weg. Al geruime tijd praten we over de verschuiving binnen de zorg, van hangmat naar vangnet. Daar moeten we nu samen handen en voeten aan gaan geven. Dat gaat gepaard met afscheid nemen van het oude – met behoud van het goede, om opnieuw en met een frisse blik om ons heen te kijken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Ruimte maken voor vernieuwing, en opnieuw gaan bouwen Al met al hebben we nu de ruimte gecreëerd om anders te kijken naar zowel onze cliënten als onze zorg, zodat het beter gaat worden voor de ouderen zelf.

Daar hoort een duidelijk organisatiedoel bij. Een beeld en een koers waar we allen trots op kunnen zijn en die een helder kader geeft. Die motiveert om buiten de paden te denken en doen. En ons vol te richten op daar waar we voor staan: onze cliënten. Hoe we daar samen invulling aan gaan geven zal de komende periode uitgewerkt worden. En daarin hebben we jullie inbreng en ideeën nodig. Over hoe we samen willen gaan staan voor en rondom die cliënt, wat zij van ons als organisatie mogen verwachten. Opdat wij hen een thuis kunnen bieden waar zij zich fijn in voelen en hun leven inhoud kunnen blijven geven.

Solis in de steigers

Samen met het MT hebben we een heldere lijn bepaald, die handvatten geeft om mee verder te kunnen. Om zo te kunnen bouwen aan een organisatie waar we met recht trots op kunnen zijn!