Nieuw op je salarisstrook: inhouding premie WGA

13-5-2016, 00:00

Op de salarisstrook van mei 2016 tref je een nieuwe post aan. Dit is een inhouding van de premie WGA. Hieronder wordt dit toegelicht.


WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Medewerkers die na 2 jaar ziekte niet meer volledig aan het werk kunnen, komen in deze WGA terecht. Solis betaalt voor dit risico een verzekeringspremie. Bij de invoering van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), waarvan de WGA een onderdeel is, zijn door werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt over een verdeling van de kosten hiervan. De afspraak is 50% werkgever en 50% werknemer.

Solis heeft de betaalde premie niet eerder bij de medewerker verhaald. In afstemming met de OR is besloten om dit met ingang van 2016 wel te gaan doen. Inmiddels is de verzekeringspremie bekend en kunnen wij dit uit gaan voeren. De post die je op je salarisstrook aantreft bestaat uit 2 delen: de inhouding van de maand mei en de inhouding over januari t/m april 2016. Deze laatste is uiteraard eenmalig. De inhouding van de actuele maand tref je vanaf nu iedere maand aan. Het bedrag bedraagt de helft van de premie (0,92%) van je Loon SV.

Inhouding geldt alleen voor de werknemers die voor WGA in aanmerking kunnen komen, dus niet voor degenen met een No Risk indicatie (AGH) of over 2 jaar de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken. Heb je een No Risk-indicatie en wordt er toch premie ingehouden, lever dan correspondentie aan van het UWV waaruit blijkt dat onze registratie onvolledig is (bij Marijke Jurriens of Maike van Beest). Stagiaires zijn geen werknemers dus ook zij zijn niet premieplichtig.