Stichting Vrienden van PW Janssen

De Stichting Vrienden van PW Janssen zet zich in voor alle bewoners van woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen, om voor hen aanvullende voorzieningen of activiteiten mogelijk te maken. Ook kan zij ondersteunen indien bewoners van PW Janssen in financiële nood zitten.

Doelstelling

De vrienden van PW Janssen hebben, conform artikel 2 van de statuten, tot doel: 'het verlenen van financiële steun bij de zorg aan ouderen die problemen hebben van medische of medisch sociale aard, voor zover die zorg of zorgvrager een relatie heeft met Stichting Zorggroep Solis, en voor zover deze niet door andere financieringsbronnen op basis van de aan de zorg gerelateerde wet- en regelgeving gefinancierd kunnen worden'.

Beleid

De stichting wil dat doel bereiken door bij te dragen aan activiteiten en/of voorzieningen die uitgaan van- ,of mede gedragen worden door Stichting Zorggroep Solis, onder meer met betrekking tot:

- ontspanningsactiviteiten voor bewoners van tot Stichting Zorggroep Solis behorende verpleeghuizen, voor zover deze niet uit de daarvoor beschikbare budgetten of op andere wijze kunnen worden bekostigd;
- voor zover dat niet uit andere bronnen gefinancierd kan worden, het bevorderen van een zodanige zelfstandigheid dat opname zolang mogelijk wordt voorkomen.

De stichting verkrijgt haar inkomsten uit:

- bijdragen van donateurs;
- giften en subsidies;
- schenkingen, legaten en erfstellingen;
- inkomsten uit vermogen.

De stichting beoogt niet het maken van winst. Conform haar statuten voert de penningmeester van de stichting de financiële administratie en beheert deze de gelden van de stichting, één en ander volgens de aanwijzing van het bestuur.

Bestuur

In het bestuur hebben de volgende personen zitting:

Voorzitter
Mevrouw J.E. (JoAnne) de Vries – Marsman
voorzitter@vriendenpwjanssen.nl

Secretaris
Mevrouw mr. M.C. (Cathy) Hoorweg – de Boer
secretaris@vriendenpwjanssen.nl
 

Penningmeester
De heer B.C. (Bram) Bos
penningmeester@vriendenpwjanssen.nl

Bestuurslid; huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde
De heer Drs. H. (Herman) Wisselink
herman@vriendenpwjanssen.nl
 

Bestuurslid; heeft zitting in de PWJ Cliëntenraad en de Centrale Cliënten Raad Solis
De heer B. (Ben) Lansink
info@vriendenpwjanssen.nl

Bestuurslid; vertegenwoordiger doelgroep
De heer H. (Hans) Metz
info@vriendenpwjanssen.nl
 

Bezoldiging bestuur
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor het uitvoeren van de bestuurstaken.

Activiteiten

Een greep uit de activiteiten waar de stichting aan bijgedragen heeft:

- Financiële bijdrage vaarvakantie Soliscruise;
- Bijdrage zangkoor Solis Mio;
- Film Hospice de Winde;
- Sinterklaasviering voor bewoners.

Donateur

Ondersteunt u ook het doel van de Stichting Vrienden van PW Janssen? Wordt dan donateur! Maar ook uw éénmalige gift stellen wij bijzonder op prijs! 
Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL95.INGB.0658.901.753

Meer informatie of vragen:

Zorggroep Solis
t.a.v. de penningmeester van Stichting Vrienden van PW Janssen
Postbus 5014
7400 GC Deventer