Telefoonnummer Solis(0570) 698 298

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Zorggroep Solis heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt; voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden; gevestigd is in het Koninkrijk, en door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt.

Het algemeen belang is een term uit de politiek en de politieke filosofie en duidt op datgene dat voor het welzijn van het volk in het algemeen nuttig, gewenst of nodig is.

Fiscale voordelen

Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000 (de drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Wettelijke digitale verplichtingen

Naam van de instelling:

Zorggroep Solis
RSIN/fiscaal nummer 809504947

Postadres instelling:

Postbus 5014
7400 GC Deventer
0570 698 298

Beschrijving doelstelling van de ANBI:

Zie de statuten in deze link.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Deze staan beschreven in het jaarverslag.

Bestuurssamenstelling:

De bestuurssamenstelling staat beschreven in het organogram.

Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid staat beschreven in het remuneratiebeleid.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

http://zorggroepsolis.nl/diensten/alle-diensten

Financiële verantwoording:

Deze publicatiegegevens zijn weergegeven op deze website en in ons jaarverslag.